Czarter Nautika 1000

Nautika 1000 Jachty motorowe

liczba osób: 8
rok produkcji: 2013
uprawnienia: czarter jachtu bez patentu / licencji
kaucja: 2000 zł
zwierzęta: dozwolone
udogodnienia: jacht wyposażony jest w silnik wbudowany o mocy 40KM, ster strumieniowy, ogrzewanie, lodówkę oraz WC stacjonarne. Na jachcie znajdują się 3 oddzielne, zamykane kabiny (sypialnie).

Dlaczego warto rezerwować w zegluj.pl?

 • Błyskawiczne potwierdzenie
 • Pełne bezpieczeństwo
 • Gwarancja najniższej ceny
 • Takie oferty tylko u nas!

Dostępność jachtu

Wyposażenie jachtu:

 • silnik wbudowany 40 KM
 • 3 kabiny zamykane
 • lodówka
 • ster strumieniowy
 • ogrzewanie
 • tv
 • cd
 • toaleta morska elektryczna
 • prysznic
 • ciepła woda
 • kotwica sterowana elektrycznie
 • echosąda
 • kuchenka gazowa
 • rolety
 • oświetlenie led
 • materace do opalania

Wyposażenie i specyfikacja

Rok produkcji : 2013

Zwierzęta domowe dozwolone : Tak

Wymagany patent / licencja : Nie

Wysokość kaucji (PLN) : 2000

Ster strumieniowy : Tak

Ogrzewanie : Tak

Lodówka : Tak

WC : stacjonarne

Silnik : wbudowany

Moc silnika (KM) : 40

Liczba zamykanych kabin (sypialni) : 3

Rabaty

rabat za dwa tygodnie czarteru
 • rabat za dwa tygodnie czarteru Rabat 10%
 • rabat za dwa tygodnie czarteru Rabat 15%

Dopłaty

Krótki czarter
 • Czarter 5 dniowy - Dopłata 20 %
 • Czarter 4 dniowy - Dopłata 30 %
 • Czarter 3 dniowy - Dopłata 35 %
 • Czarter 2 dniowy - Dopłata 50 %
 • Czarter 1 dniowy - Dopłata 100 %
Sprzątanie
 • Sprzątanie - Dopłata 100 PLN
Zwierzątko na jachcie
 • Zwierzątko na jachcie - Dopłata 200 PLN

Wzór umowy czarteru jachtu. Rezerwacja tego jachtu oznacza akceptację poniższych zapisów.

Zawarta w dniu .................... pomiędzy .................... zwaną dalej ARMATOREM

a CZARTERUJĄCYM: .................... ADRES ......................

Dowód osobisty seria/nr .................... PESEL ....................

Tel .................... e-mail .................... Patent sternika \ żeglarza nr.....................................

§1.

Przedmiotem umowy jest czarter jachtu: .................... w terminie od ..................... do .................... na wodach Wielkich Jezior Mazurskich.
Miejscem przekazania i odbioru jachtu jest przystań jachtowa "ROYAL" W GIŻYCKU.
ARMATOR zobowiązuje się przekazać jacht sprawny, czysty, sklarowany do dyspozycji CZARTERUJĄCEMU w dniu .................... w godzinach od .................... do ....................
CZARTERUJĄCY zobowiązuje się zwrócić jacht sprawny, czysty, sklarowany przedstawicielowi ARMATOROWI w dniu .................... w godzinach od .................... do ....................
Kara umowna za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w zdaniu jachtu wynosi 100 zł.

§2.

Płatności:
Opłata czarteru ....................
ZALICZKA: płatna do dnia .................... wynosi .................... zł Reszta płatna do dnia .................... wynosi .................... zł
KAUCJA: wpłacana u bosmana i rozliczana ( wypłacana ) w dniu zakończenia czarteru wynosi .................... zł
SPRZĄTANIE PO REJSIE: 100 zł Ponad standard sprzątanie jachtu oraz pranie tapicerek, krew, dezynfekcja 500 zł

§3.

CZARTERUJĄCY nie może sobie rościć praw do zwrotu opłaty czarteru w przypadku jakiejkolwiek awarii jachtu, wyposażenia lub silnika powstałej z jego winy lub nie zachowania przez niego zasad bezpieczeństwa obsługi technicznej i dobrej praktyki żeglarskiej.

Odbiór jachtu:
1. Przy odbiorze jachtu należy wylegitymować się posiadaniem następujących dokumentów
A. umową o czarter jachtu;
B. dokumentem uprawniającym do prowadzenia jachtu, w szczególności patentem żeglarza/sternika;
C. dwoma dowodami tożsamości z aktualnym zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport itp.);

2. Wydawanie i odbiór jachtu odbywa się w oparciu o Protokół Zdawczo-Odbiorczy, podpisany przez obie Strony umowy.

Odpowiedzialność:
CZARTERUJĄCY ponosi odpowiedzialność materialną za jacht z wyposażeniem w okresie objętym niniejszą Umową oraz bierze na siebie obowiązek pełnej odpowiedzialności za jego stan techniczny.

§4.

CZARTERUJĄCY nie może oddać przedmiotu czarteru w podnajem, lub użyczenie bez uprzedniej pisemnej zgody ARMATORA.

§5.

Zabrania się wprowadzania na jacht wszelkich zwierząt bez zgody ARMATORA.

§6.

W przypadku rezygnacji z czarteru:
A. rezygnacja do 30 dni przed rozpoczęciem czarteru - potrąca się 50% zaliczki;
B. rezygnacja późniejsza niż 30 dni przed rozpoczęciem czarteru - potrąca się całość zaliczki.
C. Istnieje możliwość wykorzystania opłaconego czarteru w innym terminie po uzgodnieniu.

§7.

Czarterujący ponosi odpowiedzialność materialną za jacht z wyposażeniem w okresie objętym Umową o Czarter.
CZARTERUJĄCY zobowiązany jest pokryć szkody wynikające z uszkodzeń jachtu i jego wyposażenia oraz braków z wyposażenia powstałych w okresie.

Awaria i szkody
1. W przypadku awarii jachtu CZARTERUJĄCY zobowiązany jest do porozumienia się z ARMATOREM przed podjęciem jakichkolwiek działań. Powyższe nie ma zastosowania w sytuacji, gdy brak niezwłocznych działań może doprowadzić do utraty jachtu lub jego całkowitego zniszczenia.
2. ARMATOR oświadcza, iż czarterowany jacht jest ubezpieczony i posiada aktualną polisę OC/CASCO.
3. Jeśli zaistniałe szkody kwalifikują się do likwidacji w zakresie OC, CASCO polisy ubezpieczeniowej i są powyżej 1000zł (tysiąc złotych) to wstrzymuje się wypłatę kaucji do czasu uzyskania odszkodowania od Ubezpieczyciela. Straty (Poniżej 1000zł (tysiącu złotych) są rozliczne z kaucji na miejscu podczas zwrotu jachtu ARMATOROWI.

§8.

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem wpłaty zaliczki przez CZARTERUJĄCEGO. W przypadku jednak nie uiszczenia przez CZARTERUJĄCEGO w oznaczonym powyżej terminie zaliczki określonej w §2 ust. §6. pkt. a), niniejsza umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez konieczności odrębnego powiadomienia.

§9.

Użytkowanie jachtu
CZARTERUJĄCY zobowiązuje się do:
- użytkowania jachtu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami dobrej praktyki żeglarskiej na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich,
- refowania żagli przy sile wiatru powyżej 3° w skali Beauforta,
- nie wypływania z portu przy sile wiatru powyżej 5° w skali Beauforta.

§10.

Postanowienia końcowe
1. Spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Rejonowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody Stron pod rygorem nieważności.
3. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4. ARMATOR zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez skutków cywilno - prawnych w przypadku poważnych zdarzeń losowych uniemożliwiających wywiązanie się z umowy /uszkodzenie, zatonięcie, kradzież, spalenie jachtu itp. W takim przypadku ARMATOR zwróci w całości CZARTERUJĄCEMU dotychczas wpłacone kwoty, określone w nagłówku umowy. Lub zamieni na inny jacht podobnych standardów albo na inni termin czarteru po uzgodnieniu.

Informacja telefoniczna:

500 xxx xxx Pokaż

509 xxx xxx Pokaż

Zadaj pytanie dotyczące tej oferty: