REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez RESGO SPÓŁKA CYWILNA TOMASZ MŁOCEK, RAFAŁ SZARPAK z siedzibą w Łodzi usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego zegluj.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
§ 1 Definicje
1. Armator - oznacza Użytkownika będącego Przedsiębiorcą, posiadającego Konto Armatora, który za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu prezentuje jachty, mogące być przedmiotem zawartej z nim Umowy najmu.
2. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Armatora podczas Rejestracji, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Armatora.
4. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Konto Armatora - oznacza indywidualny dla każdego Armatora panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Armatora, na zasadach określonych w Regulaminie ResGo.
6. Oferta - oznacza propozycję zawarcia umowy o świadczenie usługi najmu na warunkach określonych przez Armatora, zawierających między innymi czas, cenę brutto i opis oferowanej usługi (w tym dokładny opis parametrów jachtu, mającego być przedmiotem najmu), przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu Internetowego.
7. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
9. Regulamin Strony Internetowej ResGo (dalej jako Regulamin ResGo) - oznacza regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym zasady Rejestracji), za pośrednictwem Strony Internetowej www.resgo.pl, dostępny pod adresem: https://resgo.pl/regulamin-korzystania-z-systemu-rezerwacji-resgo.
10. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie Strony Internetowej ResGo, wymaganą dla korzystania przez Armatora ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego, w tym w szczególności możliwości zamieszczania Ofert.
11. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie zegluj.pl.
12. Usługodawca - oznacza:
a) Tomasza Młocek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Młocek 2HEADS z siedzibą w Łodzi (94-041), ul. Marusarzówny 5/14, NIP: 7272386023, REGON: 100546380, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii;
b)
Rafała Szarpak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TRYTON Rafał Szarpak z siedzibą w Warszawie (02-637), ul. Miączyńska 56/61, NIP: 7962461044, REGON: 672990077, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii;
działających jako wspólnicy spółki cywilnej RESGO SPÓŁKA CYWILNA TOMASZ MŁOCEK, RAFAŁ SZARPAK z siedzibą w Łodzi (94-041), ul. Heleny Marusarzówny 5 lok. 14, NIP: 7272779863, REGON: 101138878; e-mail: info@zegluj.pl, będącej jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
13. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
14. Umowa najmu - oznacza umowę zawartą na odległość, między Użytkownikiem a Armatorem, której przedmiotem jest najem jachtu, prezentowanego w Ofercie.
15. Użytkownik - oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę.
§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego
1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub Firefox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
4. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Armatora z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
8. Usługodawca nie jest stroną Umów najmu zawieranych pomiędzy Użytkownikiem, a Armatorem, przedmiotem których są usługi najmu prezentowane przez Armatorów na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca zapewnia jedynie możliwość prezentacji Ofert przez Armatorów, na stronach Serwisu Internetowego, na zasadach określonych w Umowie o współpracy zawieranej z Armatorem, o której mowa w §3 ust. 4 oraz w §8 Regulaminu.
§ 3 Rejestracja
1. W celu utworzenia Konta Armatora, Użytkownik obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. Założenie Konta Armatora jest konieczne do skorzystania z możliwości dodawania Ofert, w ramach Strony Internetowej Serwisu, z zastrzeżeniem §3 ust. 4.
3. W celu Rejestracji Konta Armatora, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej www.resgo.pl i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy, poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło. Szczegółowe zasady Rejestracji i zawierania umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Armatora, uregulowane są w Regulaminie ResGo.
4. Przed zamieszczeniem pierwszej Oferty przez Armatora, Armator oraz Usługodawca podpisują dodatkowo Umowę o współpracy. Zawarcie takiej umowy stanowi warunek możliwości zamieszczenia pierwszej i kolejnych Ofert, przez Armatora.
§ 4 Usługi nieodpłatne
1. Usługodawca za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) Chat;
b) Formularz kontaktowy;
c) Newsletter;
d) Wyszukiwarka;
e) Zapytaj o Ofertę.
2. Usługi wskazane w §4 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, za wyjątkiem usługi Chat, która świadczona jest w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Serwisu.
3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Usługa nieodpłatna Chat, polega na nawiązaniu kontaktu w czasie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą za pośrednictwem komunikatora zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu.
5. Rezygnacja z nieodpłatnej usługi Chat, możliwa jest w każdej chwili i polega na niewykonywaniu połączeń ze Usługodawcą.
6. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy.
7. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.
8. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz zamówienia Usługi, udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu oraz zaznaczy odpowiednie pole w tym formularzu, wyrażające wolę skorzystania z usługi Newsletter. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Użytkownika zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
9. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczanych przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
10. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
11. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
12. Usługa Wyszukiwarka polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę wyszukiwania interesującej Użytkownika Oferty, na podstawie kryteriów: rodzaj jachtu (żaglowy/ motorowy); miejsca odbioru jachtu po zawarciu Umowy na odległość; terminu odbioru oraz oddania jachtu, spośród opcji udostępnionych w formularzu wyszukiwania. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu, określając w formularzu kryteria wyszukiwania.
13. Rezygnacja z usługi Wyszukiwarka możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.
14. Usługa Zapytaj o Ofertę, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy, który następnie przekazuje zapytanie do Armatora.
15. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zapytaj o Ofertę, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań .
16. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu.
§ 5 Zasady zawierania Umów najmu pomiędzy Użytkownikiem a Armatorem
1. Serwis Internetowy umożliwia Użytkownikom zawieranie z Armatorami Umów najmu których przedmiotem są jachty prezentowane w Ofertach.
2. Usługodawca nie jest stroną Umów najmu zawieranych pomiędzy Użytkownikami a Armatorami. Usługodawca zapewnia jedynie techniczną możliwość prezentacji Ofert przez Armatorów na Stronie Internetowej Serwisu.
3. Armator jest zobowiązany udostępnić dla Użytkowników własny, zgodny z przepisami prawa regulamin (wzorzec umowny). Armator ma możliwość zamieszczenia regulaminu (wzorca umownego) na swoim Koncie Armatora, który następnie wyświetlany jest każdorazowo w Ofercie.
4. Użytkownik przed zawarciem Umowy najmu, będącej przedmiotem Oferty, otrzymuje za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu informację o danych identyfikujących Armatora; łącznej cenie brutto usługi najmu i szczegółowych zasadach płatności (zgodnie z ), zaś za pośrednictwem regulaminu (wzorca umownego) danego Armatora, Użytkownik zostaje poinformowany o wszystkich dodatkowych kosztach jakie zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia Umowy najmu; czasie trwania Umowy najmu; miejscu spełnienia świadczenia (miejscu odbioru i zwrotu jachtu); informacje o szczegółowym zakresie usługi; jak tez o wszystkich ewentualnych ograniczeniach, jakie mogłyby mieć zastosowanie przy korzystaniu z usługi, w tym przede wszystkim informację, czy wymagane jest posiadanie stosownych zezwoleń (oraz jakiego rodzaju) na sterowanie danym jachtem, czy też nie.
5. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, kompletuje zamówienie wybierając termin oraz Ofertę, którą jest zainteresowany. Wybór Oferty następuje przez wybór polecenia "DODAJ" przy danej Ofercie, prezentowanej na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik po skompletowaniu całości zamówienia, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Armatora, wybierając na Stronie Internetowej Serwisu przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Armatora, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie brutto oraz zasadach jej płatności (zgodnie z ), jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową najmu.
W trakcie wypełniania formularza zamówienia, Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymania ankiety satysfakcji obsługi Użytkownika, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Ankieta służy zbadaniu opinii Użytkownika o poziomie jakości jego obsługi oraz świadczonych usług. Użytkownik może dobrowolnie wypełnić ankietę.
6. Złożenie zamówienia stanowi przyjęcie przez Użytkownika Oferty Armatora i z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy najmu. Po zawarciu Umowy najmu pomiędzy Użytkownikiem, a Armatorem, otrzymują oni wiadomość e-mail, która ma charakter informacyjny. W wiadomości e-mail, strony Umowy najmu otrzymują między innymi informacje o przedmiocie Umowy (usłudze) oraz jej cenie brutto.
7. Po zawarciu Umowy najmu z Użytkownikiem, Armator potwierdza warunki Umowy, przekazując je Użytkownikowi na Trwałym nośniku, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
8. Użytkownik dokonuje płatności z tytułu zawartej Umowy najmu w dwóch częściach (transzach). Wskazanie wartości poszczególnych transzy, stanowiących łącznie cenę brutto wynikającą z zawartej Umowy Najmu oraz wskazanie wysokości tych transzy w walucie złoty polski, każdorazowo zamieszczone jest w danej Ofercie i podane jest do wiadomości Użytkownika przed złożeniem przez niego zamówienia.
9. Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie na rzecz Armatora w wysokości wynikającej z zawartej z pomiędzy Użytkownikiem, a Armatorem Umowy najmu, na zasadach i w terminach każdorazowo zamieszczonych w danej Ofercie, które podane są do wiadomości Użytkownika przed złożeniem przez niego zamówienia.
10. W wypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 9 Regulaminu, Armator wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Armator może odstąpić od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Armator może przesłać Użytkownikowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.
11. Na życzenie Użytkownika, Armator przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika podczas składania jednorazowego zamówienia, dowód sprzedaży obejmujący zamówioną usługę odpłatną. Dowód sprzedaży dostarczany jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie JPEG albo PDF. W celu otwarcia pliku PDF Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. W tym celu rekomenduje się program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com
§ 6 Reklamacje
1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
2. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
§ 7 Odstąpienie od umowy o świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną
1. Użytkownik, który zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.
5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.
§ 8 Odpowiedzialność Armatora w zakresie zamieszczanych przez niego treści
1. Treść Oferty, sporządzonej przez Armatora powinna być rzetelna, dotyczyć wyłącznie jachtu, będącego jej przedmiotem, zgodna z przepisami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony praw konsumentów (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, t.j. Dz.U. 2020 poz. 287) oraz nie może wprowadzać Użytkowników w błąd.
2. Armator zamieszczając daną Ofertę oświadcza, że posiada tytuł prawny do dysponowania jej przedmiotem, na zasadach określonych w Ofercie.
3. Zamieszczając Ofertę, za pośrednictwem Serwisu Internetowego, Armator musi posiadać uprawnienia do wykonywania usługi, będącej jej przedmiotem w sytuacji, gdy zgodnie z przepisami prawa, posiadanie takich uprawnień jest wymagane, a ponadto usługa będąca przedmiotem Oferty nie może być zabroniona na gruncie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu. Od momentu opublikowania Oferty, Armator jest związany jej treścią.
4. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Armator dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
5. Armator oświadcza, że:
a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach treści zamieszczanych przez Armatorów Ofert, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Armator nie jest uprawniony do:
a) zamieszczania w ramach treści Ofert, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody;
b) zamieszczania w ramach treści Ofert, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym nie dotyczących przedmiotu Oferty.
7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Armatorów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §9 Regulaminu.
8. Zabronione jest zamieszczanie przez Armatorów w ramach Ofert treści, które mogłyby w szczególności:
a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
d) pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
9. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §9 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Armatorów w ramach Ofert, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
10. Armator udziela nieodpłatnie Usługodawcy licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na wykorzystanie zamieszczonych przez Armatora w Serwisie Internetowym treści, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Serwisu. Armator udziela Usługodawcy licencji, o której mowa w zdaniu poprzednim na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w §8 ust. 10 lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
§ 9 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu, treści będących przyczyną naruszenia.
§ 10 Ochrona danych osobowych
1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
§ 11 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną
1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.
§ 12 Postanowienia końcowe
1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.07.2019 r.