Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z czarteru jachtu

Planując urlop z wyprzedzeniem, nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Zdarzają się sytuacje losowe, które mogą na dobre pokrzyżować plany wyjazdowe. Dzięki ubezpieczeniu Koszty Rezygnacji uzyskasz możliwość otrzymania zwrotu wydatków finansowych poniesionych na podróż.

Dzięki naszej współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Europa S.A. możemy zaoferować Ci ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z czarteru jachtu.

Ubezpieczenie to pozwoli otrzymać zwrot 100% kosztów poniesionych na czarter jachtu w przypadku rezygnacji przed jego rozpoczęciem lub zwrotu części kosztów w przypadku przerwania rejsu w czasie jego trwania.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie Koszty Rezygnacji to ochrona przed stratą finansową na wypadek wydarzeń, które mogą Cię spotkać przed wyjazdem, jak i w jego trakcie. W wariancie 100% MAX + COVID otrzymujesz ochronę w przypadku zachorowania będącego następstwem choroby przewlekłej lub COVID-19.

Jeżeli ani Ty, ani bliskie Ci osoby nie mają stwierdzonej choroby porzewlekłej, to prawdopodobnie najlepszym dla Ciebie wyborem będzie wariant 100% + COVID.

Wybierz wariant odpowiedni dla siebie, w zależności od zakresu ochrony, którą chcesz zostać objęty.

Powody rezygnacji lub przerwania czarteru jachtu objęte ubezpieczeniem Wariant 100% Wariant 100%
+ COVID
Wariant 100% MAX
+ COVID
Nagłe zachorowanieubezpieczonego lub współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży ✔ ✔ ✔
Nagłe zachorowanie osoby bliskiejubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży ✔ ✔ ✔
Nieszczęśliwy wypadekubezpieczonego lub współuczestnika podróży powodujący znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, tj. niemożność poruszania się lub samoobsługi bez pomocy innych osób i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży ✔ ✔ ✔
Nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiejubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży skutkujący natychmiastową hospitalizacją i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży ✔ ✔ ✔
Komplikacje związane z ciążąubezpieczonego, współuczestnika podróży, żony lub konkubiny ubezpieczonego,  żony lub konkubiny współuczestnika podróży, mające miejsce przed 32 tygodniem ciąży, pod warunkiem, że w momencie zawarcia umowy podróży ubezpieczona, współuczestniczka podróży, żona lub konkubina ubezpieczonego, żona lub konkubina współuczestnika podróży była przed 10 tygodniem ciąży ✔ ✔ ✔
Wyznaczenieubezpieczonemu, współuczestnikowi podróży daty poroduprzez lekarza prowadzącego, pod warunkiem, że data porodu przypadnie na czas podróży i nie była znana w momencie zawarcia umowy podróży lub umowy ubezpieczenia ✔ ✔ ✔
Śmierć ubezpieczonegolub współuczestnika podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na  COVID-19 ✔ ✔ ✔
Śmierć osoby bliskiejubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu lub w trakcie podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej, zachorowania na COVID-19, samobójstwa ✔ ✔ ✔
Szkoda w mieniuubezpieczonego, osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnika podróży, powstała w wyniku działania zdarzenia losowego lub będąca następstwem kradzieży z włamaniem, powodująca konieczność wykonania przez ubezpieczonego, osobę bliską ubezpieczonemu lub współuczestnika podróży czynności prawnych, a także administracyjnych ✔ ✔ ✔
Utrata pracyprzez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży pod warunkiem, że w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo pracował przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony ✔ ✔ ✔
Wyznaczenieubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracyprzez pracodawcę na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży w sytuacji, gdy ubezpieczony lub współuczestnik podróży w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna ✔ ✔ ✔
Kradzież dokumentówubezpieczonego lub współuczestnika podróży niezbędnych do realizacji umowy podróż y: paszportu, dowodu osobistego, wizy, pod warunkiem, że kradzież miała miejsce w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu i została zgłoszona odpowiednim władzom ✔ ✔ ✔
Udokumentowana przez policję szkoda rzeczowapowstała wskutek wypadku komunikacyjnego ubezpieczonego lub współuczestnika podróży ✔ ✔ ✔
Udokumentowana przez policję kradzież pojazdunależącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, powodująca konieczność wykonania przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży czynności prawnych i administracyjnych w miejscu stałego zamieszkania ubezpieczonego lub współuczestnika podróży ✔ ✔ ✔
Otrzymanieprzez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży  wezwania lub informacji o postępowaniu rozwodowym ✔ ✔ ✔
Otrzymanieprzez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do sąduw sytuacji, gdy stawiennictwo ubezpieczonego lub współuczestnika podróży jest obowiązkowe ✔ ✔ ✔
Wyznaczenieubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminupoprawkowego w szkole lub na uczelni wyższej, którego zaliczenie/zdanie jest niezbędne do kontynuowania nauki, na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży, pod warunkiem, że data egzaminu poprawkowego nie była znana w momencie zawarcia umowy podróży lub umowy ubezpieczenia ✔ ✔ ✔
Szkoda w mieniu pracodawcyubezpieczonego lub pracodawcy współuczestnika podróży powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem kradzieży z włamaniem, która wystąpiła w okresie 10 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych, administracyjnych oraz obecności ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w kraju zamieszkania w czasie planowanej podróży, pod warunkiem, że ubezpieczony lub współuczestnik podróży wchodzą w skład kadry zarządzającej pracodawcy ✔ ✔ ✔
Wyznaczenieubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatoriumw ramach NFZ, ZUS, w przypadku gdy ubezpieczony oczekiwał na wyznaczenie takiego terminu i otrzymał powiadomienie o wyznaczeniu go w terminie pokrywającym się z terminem planowanej podróży ✔ ✔ ✔
Nagłe zachorowanieubezpieczonego, współuczestnika podróży na COVID-19, potwierdzone testem i zaświadczeniem lekarskim, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży ✔ ✔
Nagłe zachorowanie osoby bliskiejubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży na COVID-19, potwierdzone testem i zaświadczeniem lekarskim, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży ✔ ✔
Nagłe zachorowanieubezpieczonego, współuczestnika podróży, będące następstwem choroby przewlekłej, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży ✔
Nagłe zachorowanie osoby bliskiejubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży będące następstwem choroby przewlekłej, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży ✔
Akt terrorystyczny, do którego doszło nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży, w kraju będącym celem podróży ubezpieczonego, z wyłączeniem Afganistanu, Algierii, Autonomii Palestyńskiej i Zachodniego Brzegu Jordanu, Burkiny Faso, Demokratycznej Republiki Konga, Egiptu, Filipin, Hondurasu, Indonezji, Iraku, Iranu, Jemenu, Kenii, Korei Południowej, Korei Północnej, Krymu, Libii, Libanu, Malezji, Maroka, Nigerii, Pakistanu, Somalii, Strefy Gazy, Syrii, Tunezji, Turcji, Wenezueli, Wybrzeża Kości Słoniowej, Ukrainy – Obwodu donieckiego i Ługańskiego, pod warunkiem, że akt terrorystyczny miał miejsce w promieniu maksymalnie do 250 km od celu podróży ubezpieczonego oraz jeśli organizator imprezy turystycznej nie zaoferował ubezpieczonemu zamiany imprezy turystycznej na imprezę turystyczną do kraju, w którym akt terrorystyczny nie występuje; powód ten nie dotyczy ubezpieczenia kosztów przerwania podróży ✔
Otrzymanie propozycji adopcji dzieckaprzez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, którzy biorą udział w procedurze adopcji dziecka ✔
Otrzymanieprzez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powołania do rozgrywek sportowycho randze międzynarodowej, które odbywają się w trakcie trwania podróży ✔

Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Kiedy możesz kupić ubezpieczenie Koszty Rezygnacji?

Wariant 100% / Wariant 100% + COVID Wariant 100% MAX + COVID
w ciągu 10 dni następujących po dniu rezerwacji jachtu, gdy do rozpoczęcia czarteru zostało więcej niż 30 dni w ciągu 3 dni następujących po dniu rezerwacji jachtu, gdy do rozpoczęcia czarteru zostało więcej niż 30 dni
w ciągu 3 dni następujących po dniu rezerwacji jachtu, gdy do rozpoczęcia czarteru zostało 30 dni lub mniej (ale nie mniej niż 7) w dniu rezerwacji jachtu, gdy do czarteru zostało 30 dni lub mniej (ale nie mniej niż 7)

Jak kupić ubezpieczenie?

W celu zakupu ubezpieczenia należy po dokonaniu rezerwacji jachtu wysłać na nasz adres mailowy info@zegluj.pl,

Następnie link do wygenerowanego wniosku zostanie przesłany na Twój adres mailowy. Po przejściu na stronę wskazaną w mailu, będziesz mógł zapoznać się danymi umieszczonymi we wniosku i po zaakceptowaniu warunków, będzie można opłacić polisę online.

Ile kosztuje ubezpieczenie kosztów rezygnacji?

Wariant 100% 2,89% wartości czarteru
Wariant 100% + COVID-19 4,62% wartości czarteru
Wariant 100% MAX + COVID-19 6,5% wartości czarteru

Przykładowo koszt ubezpieczenia czarteru jachtu o wartości 3 000 PLN w wariancie 100% to jedynie 87 PLN.

Ubezpieczenie a COVID-19.

Przyczyny potencjalnej rezygnacji z czarteru objęte ubezpieczeniem są wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Wybierając wariant 100% + COVID lub 100% MAX + COVID otrzymujesz ochronę w przypadku zachorowania na Covid-19 i konieczności natychmiastowej hospitalizacji. Kwarantanna nie może jednak stanowić przyczyny rezygnacji wyjazdu.

Dokumenty do pobrania